Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In onderstaande gegevens wordt  het woord  cliënt gebruikt, hiermee wordt  zowel een mannelijke als  een vrouwelijke cliënt(e) bedoeld. Onderstaande voorwaarden gelden uiteraard ook voor koppels, die tegelijkertijd onder behandeling zijn.

Onder algemene voorwaarden worden bedoeld in onderstaande informatie alle gegevens  voorkomend in alle  onderstaande genoemde onderdelen:

Inleiding

Onderstaand genoemd  hulpverlener, te weten: Betty de Heij,  ben ik als  psychosociaal therapeute  aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en sta ik geregistreerd onder registratienummer 5112265596

Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht op de website van de NFG

Beroepscode

Uit de beroepscode van de NFG is het volgende overgenomen: "Psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor de psychosociaal therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de psychosociaal therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de psychosociaal therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie".

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Wet WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

Alle hulpverleners, aangesloten bij  beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode van deze vereniging.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. De NFG werkt met het  WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg) -klachtenregelement en een geschillencommissie.

Privacy

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Algemene betalingsvoorwaarden van de NFG

  1. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling volgens de richtlijnen van de NFG. Het tarief bedraagt €70,- per gesprek.

Tijdsduur: 60-90 minuten. Dit geldt voor zowel het intakegesprek als de volgende behandelsessies. Voor psychosociale therapie voor twee of meer personen geldt het tarief van €85,00 per sessie.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. 

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie geldt dat de therapeut al zijn/haar kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ik ben als  therapeut/coach /counsellor niet verantwoordelijk voor klachten en/of gedrag van mijn cliënt tijdens, na  en buiten de sessies. De cliënt blijft ten alle tijden  zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen klacht/ gedrag en de gevolgen daarvan. Voor  bijvoorbeeld pijn, pogingen tot zelfverminking of zelfdoding kan ik, als behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Indien cliënt gebruik maakt van hulp bij traumaverwerking en akkoord gaat met de behandeling mbv. EMDR clicks  en dus akkoord gaat met lijfelijke aansluiting   op een I PAD en   er  ook gebruik kan  worden  gemaakt van het volgen van een  bewegende stick voor oogbewegingen,   geschiedt dit op de volledige eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

U vrijwaart mij tevens  tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden.

Behandeling jongeren

Jongeren tot 18 jaar worden alleen in behandeling genomen, als er contact is geweest met de ouders of daartoe gerechtigde verzorgers en/ of  volwassen familieleden en er toestemming is gegeven voor behandeling/begeleiding van desbetreffende jongere.

Resultaat uit behandeling/begeleiding

Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door mij, onderstaand genoemd hulpverlener.  

Behandelend therapeut:

Betty de Heij,
Eigenaar Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening 
Oudesluis
https://deinnerlijkekern.nl