Info voor verwijzers

Info voor medici, paramedici en andere hulpverleners

Met mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening en relatietherapie probeer ik laagdrempelige zorg te bieden, die goed bereikbaar is voor potentiële cliënten. Ik zie mijn praktijk als versterking van de eerstelijnshulp. Zo ontstaat er minder belasting voor de volgende lijnen in de GGZ. Ik werk niet alternatief,  maar additief en probeer zo een brug te slaan tussen reguliere en niet-reguliere hulpverlening.

Ik ben eclectisch opgeleid en kan putten uit meerdere therapieën en theorieën om te interveniëren. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het werken met de cognitieve theorieën. Hiermee kan ik effectief en op korte termijn resultaten boeken met een levenslang effect. Dit zal tot een lager ziekte verzuim kunnen leiden. Ik heb ook kennis van  o.a. systeemtherapeutische theorieën, transactionele analyse, counseling en ontwikkelingsgericht coachen. Daarnaast ben ik meerdere malen gecertificeerd  op het gebied van  EMDR. Omdat ik jarenlang ervaring heb opgedaan in de Eerstelijnshulpverlening bij Slachtofferhulp Nederland werk ik niet alleen vanuit het hier en nu, maar wordt gekeken naar het verleden  ivm. onverwerkte traumatiek en werk ik volgens de Richtlijnen van het Instituut voor Psychotrauma en daarnaast met EMDR zodat clienten hun leven weer als onbelast kunnen gaan ervaren.

Ik heb de 4-jarige opleiding tot Psychosociaal therapeut afgerond en ben derhalve in het bezit van het  HBO- diploma Psychosociaal Werk, mijn werk is curatief gericht; heb ruim voldoende kennis van psychopathologie en ben bekend met de DSM-IV/V. Ik ken de grenzen van mijn kunnen en zal bij ernstige AS I- en AS II- problematiek doorverwijzen naar GGZ-instellingen. Tevens ben ik in het bezit van het diploma Medische Basiskennis Anatomie en Pathologie.

Mijn kennis van psychopathologie kan ingezet worden voor psycho-educatie. Ik zie mijn praktijk ook als een eventuele overbruggingsperiode, tot gespecialiseerde psychiatrische hulp, indien noodzakelijk, beschikbaar is.

De voortgangsprocessen van uw patiënten/cliënten kunnen schriftelijk aan u worden overgelegd. Indien nodig is multidisciplinair overleg mogelijk.

Ik tracht in mijn vak zo veel mogelijk cliënten te bereiken, ook mensen die minder mobiel zijn. Huisbezoeken zijn mogelijk en  zie ik als een toevoeging van de bestaande mogelijkheden voor verwijzers.

 Er is in deze praktijk geen behandeling mogelijk bij de volgende omstandigheden:

  1. 1.Hoog risico: Gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of verwaarlozing naasten, bijvoorbeeld hoog suiciderisico, (huiselijk) geweld, automutilatie, psychotische decompensatie.
    2. Hoge complexiteit: Er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek - niet zijnde toestandsbeelden - die om multidisciplinaire behandeling binnen een gespecialiseerde setting vraagt.

Ik ben wettelijk geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk en stel mijzelf hiermee onder het Tuchtrecht en Bijscholingsregelement van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Registratienummer: 5112265596

Tevens ben ik  RBCZ-geregistreerd ( HBO-Register Beroepsoefenaren Complementaire  Gezondheidszorg) Licentienummer: 809037R

AGBcode geregistreerd